Pravilnik zaklade

Na temelju članka 19. u svezi članka 15. Statuta Zaklade Ivana Hodak ( u daljnjem tekstu: Zaklada), Upravno vijeće Zaklade, na sjednici održanoj dana 10. lipnja 2009. g., donosi:

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA

ZAKLADE IVANA HODAK

 

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1.   kriteriji za dodjelu novčanih potpora (stipendija)

  • studentima dodiplomskog studija ekonomije i/ili poslovne administracije na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (skraćeno ZŠEM) i dodiplomskog pravnog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj;
  • studentima diplomskih studija ekonomije i/ili poslovne administracije na ZŠEM-u i diplomskog pravnog studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj;
  • studentima poslijediplomskih studija ekonomije i prava;
  • doktorantima ekonomije i prava za pripremu doktorskih radnji;

2.   postupak dodjele

3.   prava i obveze korisnika sredstava

 

Članak 2.

Iznos novčane potpore za naknadu troškova školarine ili dijela školarine daje se studentima u obliku stipendije i nosi naziv: Stipendija Zaklade Ivana Hodak ( u daljnjem tekstu: stipendija).

 

Članak 3.

Predsjednik Upravnog vijeća Zaklade, zajedno s izvješćem i zaključnim računom za proteklu godinu, priprema i predlaže Upravnom vijeću Zaklade prijedlog rasporeda i utroška sredstava proračuna za narednu godinu.

Upravno vijeće Zaklade ovlašteno je tijekom godine preraspodijeliti sredstva ovisno o raspoloživim sredstvima i drugim osobito važnim okolnostima.

 

Članak 4.

Broj stipendija određuje Upravno vijeće Zaklade ovisno o visini raspoloživih sredstava u Zakladi.

Ovisno o raspoloživim sredstvima, prednost pri raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija imaju stipendije za studente dodiplomskih studija.

Ako Upravno vijeće Zaklade, utvrdi da može, s obzirom na raspoloživa sredstva,  uz natječaj za dodiplomske studije, raspisati i natječaj za diplomske i poslijediplomske studije prednost pri raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija imaju stipendije za studente diplomskih studija u odnosu na studente poslijediplomskih studija.

Novčana pripomoć za izradu doktorske radnje dodjeljuje se samo izuzetno kad Upravno vijeće Zaklade odluči da za to postoje dostatna sredstva i kad odlukom propiše kriterije za dodjelu.

 

Kriteriji za dodjelu stipendija

Članak 5.

Za dodjelu stipendije na dodiplomskom studiju mogu se natjecati redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

1.   da nisu stariji od 21 godinu ako upisuju prvu godinu studija, studenti druge i treće godine da nisu stariji od 24 godine, a studenti završnih godina da nisu stariji od 26 godina;

2.   da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine, osim ako iz osobito opravdanih razloga (bolest) Upravno vijeće Zaklade dopusti ponavljanje ili prekid najviše do jedne godine studija;

3.   da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 4,0 ili više;

4.   da se radi o osobama koje su do punoljetnosti bile bez roditeljske skrbi i/ili su bili smješteni u domovima socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji ili da se radi o socijalno ugroženim osobama čiji ukupan prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice.

Ako dva ili više kandidata na dodiplomskom studiju imaju jednaki broj bodova, prednost ima ženska osoba koja je do punoljetnosti bila bez roditeljske skrbi i/ili je bila smještena u domu socijalne skrbi ili u udomiteljskoj obitelji, a potom ženska osoba lošijeg socijalnog statusa.

Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju sve uvjete predviđene u st.1. ovog članka, Upravno vijeće Zaklade može izuzetno prihvatiti u razmatranje i molbe kandidata čiji prosjek ocjena na dosadašnjem školovanju ili studiranju je niži, ali ne ispod 3,5.

 

Članak 6.

Pravo na dodjelu stipendije za podmirenje cijele ili samo dijela školarine za diplomski studij iz ekonomije i poslovne administracije odnosno prava kao i poslijediplomski studij iz ekonomije i poslovne administracije odnosno prava imaju polaznici, ne stariji od 35 godina i to:

1.   ako su na dodiplomskom odnosno diplomskom studiju ostvarili prosjek ocjena 4,0 ili više;

2.   ako se uspješno služe engleskim ili nekim drugim svjetskim jezikom, a za poslijediplomski studij ako se uspješno služe s dva svjetska jezika od kojih je jedan engleski;

3.   ako imaju bar dvije preporuke istaknutih profesora ili drugih stručnjaka iz područja za koje upisuju studij;

4.   ako sami moraju snositi troškove diplomskog odnosno poslijediplomskog studija.

Upravno vijeće Zaklade, prigodom raspisivanja natječaja, utvrđuje broj i visinu stipendija iz st. 1. ovog članka, a može predvidjeti i druge posebne uvjete za kandidate.

 

Članak 7.

Ako dva ili više kandidata za stipendiju iz čl. 6. imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je već koristio stipendiju ove Zaklade za dodiplomski studij, odnosno kandidat koji udovoljava uvjetima iz čl. 5. toč. 4. ovog Pravilnika, odnosno kandidat koji već ima određeno iskustvo rada u praksi.

 

Članak 8.

Ako Upravno vijeće Zaklade ocijeni kako Zaklada raspolaže dostatnim financijskim sredstvima, predvidjet će financijskim planom i određena sredstva za novčanu pripomoć doktorantima prigodom izrade doktorske radnje.

Upravno vijeće će, ovisno o okolnostima i sredstvima, posebno utvrditi kriterije za korištenje sredstava za pripomoć prigodom izrade doktorske radnje vodeći pri tome računa o dotadašnjoj vrsnosti kandidata tijekom studija i o njegovom znanstveno-istraživačkom i stručnom radu i publiciranju.

Upravno vijeće Zaklade će raspisati posebni natječaj za dodjelu sredstava iz st. 1. ovog članka i objaviti u njemu utvrđene kriterije za dodjelu i korištenje takvih sredstava.

 

Postupak dodjele stipendija

Bodovanje

Članak 9.

Kandidati za dodjelu stipendija za dodiplomski studij vrednuju se prema broju bodova koje prikupe.

Bodove kandidati stječu za:

  • uspjeh u školi i na studiju
  • znanstveno-stručni rad                2 boda
  • nagrade                                          2 boda

Prosjek ocjena predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

Prosjek ocjena za kandidate koji se tek upisuju na dodiplomski studij predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj prosjeka ocjena za svaku godinu srednje škole podijeli s brojem godina trajanja srednjoškolskog obrazovanja kandidata.

Znanstveni ili stručni rad kandidata treba biti objavljen u domaćoj ili inozemnoj publikaciji. Pod znanstvenim ili stručnim radom boduje se i sudjelovanje kandidata na znanstvenom ili stručnom projektu odnosno aktivno sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom domaćem ili inozemnom skupu kao i drugi odgovarajući oblik znanstvene ili stručne aktivnosti za koji Upravno vijeće Zaklade ocijeni da zadovoljava ovaj kriterij.

Pod nagradom se podrazumijeva nagrada dekana ili druga nagrada odnosno priznanje za znanstveni ili stručni doprinos kandidata.

Natječaj

 

Članak 10.

Javni natječaj za dodjelu stipendija iz članka 5. ovog Pravilnika raspisuje Upravno vijeće Zaklade, u pravilu jednom godiš­nje i objavljuje ga u tisku te na drugi pogodan način.

Upravno vijeće Zaklade može osnovati posebno povjerenstvo koje će provesti natječaj, utvrditi rezultate i izvješće o tome podnijeti Upravnom vijeću Zaklade koje donosi odluku o dodjeli stipendija.

 

Članak 11.

Natječaj sadrži:

1.   broj, vrstu i visinu stipendija za predstojeću akademsku godinu;

2.   izvod iz Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele stipendija;

3.   rok u kojem se podnosi zahtjev;

4.   naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev;

5.   popis dokumenata koje je kandidat dužan priložiti uz zahtjev;

6.   upozorenje da se nepotpuni zahtjevi neće uzimati u razmatranje;

7.   rok u kojem će kandidat biti obaviješten o rezultatu natječaja

 

Nakon isteka roka za podnoše­nje prijava te razmatra­nja svih potpunih i pravodobnih prijava, utvrđuje se rang lista sukladno Statutu i ovom Pravilniku.

 

Odluka o dodjeli stipendije

Članak 12.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Upravno vijeće Zaklade.

Odluka se dostavlja svim kandidatima, a može se i objaviti u tisku ili na drugi pogodan način.

U roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o odluci Upravnog vijeća Zaklade nezadovoljni kandidati, kojima nije dodije­ljena stipendija, mogu podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Zaklade i to isk­ljučivo u pogledu pogreške pri utvrđiva­nju općih uvjeta iz članka 5. ovog Pravilnika.

Prigovor iz stavka 3. ovog članka neće se uvažiti ukoliko je do pogreške pri utvrđiva­nju općih uvjeta došlo zbog nepotpune ili nepravodobne prijave kandidata.

Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće Zaklade u roku od petnaest dana od dana isteka roka za prigovor.

 

Prava i obveze korisnika sredstava

Članak 13.

Sa svakim redovitim studentom kojem je, teme­ljem odluke iz stavka 1. članka 12. ovog Pravilnika, dodije­ljena stipendija, Zaklada zak­ljučuje ugovor o dodjeli stipendije, na tipskom obrascu koji utvrdi Zaklada, i to za cijeli tijek studija, uz uvjet da student savladava upisani studij bez ponav­lja­nja godine.

Student zadržava pravo na stipendiju i za vrije­me prekida studija u opravdanim slučajevima iz članka 64. stavka 1. Zakona o visokim učilištima.

 

Članak 14.

Novčani iznos stipendije za dodiplomski studij isplaćuje se, u korist studenta, na račun koji student koji je upisao studij ima kod poslovne banke, a novčana sredstva za naknadu troškova ili dijela troškova školarine isplaćuju se na račun osobe kojoj je dodijeljena stipendija za diplomski odnosno poslijediplom­ski studij.

 

Stipendije iz čl. 5. i 6. ovog Pravilnika isplaćuju se u onoliko obroka koliko dodiplomski, diplomski odnosno poslijediplomski studij ima semestara.

Stipendija za plaćanje školarine za prvi semestar isplaćuje se na temelju potvrde o upisu. Stipendija za svaki slijedeći semestar dodiplomskog, diplomskog odnosno poslijediplomskog studija isplaćuje se na temelju potvrde o upisu u viši semestar kao i potvrde da je student položio 25% novo odslušanih predmeta te ispunio sve druge studentske obveze (izrada seminarskog rada, pohađanje vježbi i predavanja, sudjelovanje u radionicama itd.). Stipendija za plaćanje školarine za zadnja dva semestra  dodiplomskog, te zadnji semestar diplomskog odnosno poslijediplomskog studija isplaćuje se na temelju potvrde o upisu u zadnja dva odnosno zadnji semestar kao i potvrde da je student položio70% svih do tada odslušanih kolegija te ispunio sve svoje ostale studentske obveze na predmetnom studiju.

 

Članak 15.

Ako nije ništa drugačije propisano, i na dodjelu novčanih sredstava ili dijela sredstava za diplomski odnosno poslijediplomski studij te izradu doktorske radnje, shodno će se primjenjivati odredbe ovog Pravilnika o kriterijima i dodjeli stipendija.

 

Članak 16.

Ako neko pitanje nije riješeno ovim Pravilnikom, na odgovarajući će se način na njegovo rješavanje primijeniti odredbe Statuta Zaklade, Zakona o visokim učilištima kao i odgovarajuće odredbe akata nadležnog Ministarstva.

 

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Upravnog vijeća Zaklade.

 

 

U Zagrebu, 10. lipnja 2009.

 

Ovaj je Pravilnik jednoglasno usvojen na prvoj konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća, održanoj 10. lipnja 2009. godine u Zagrebu, Jordanovac 110., uz nazočnost svih članova Upravnog vijeća.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća:

dr.sc. Ljerka Mintas Hodak, v.r.