Pravilnik zaklade

Na temelju članka 19. u vezi s člankom 15. Statuta Zaklade Ivana Hodak (u daljnjem tekstu: Zaklada), Upravno vijeće Zaklade, na sjednici održanoj dana 3. listopada 2022., donosi

 

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA

ZAKLADE IVANA HODAK

 

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za dodjelu novčanih potpora (stipendija) i jednokratne novčane pomoći, postupak dodjele tih sredstava te prava i obveze korisnika sredstava.

(2) Kriteriji se propisuju za dodjelu novčanih potpora:

1. za naknadu troškova školarine ili dijela školarine

 • studentima preddiplomskih stručnih studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava na fakultetima u Republici Hrvatskoj;
 • studentima specijalističkih diplomskih stručnih studija na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te studentima diplomskih studija ekonomije, poslovne administracije i prava na fakultetima u Republici Hrvatskoj;
 • studentima poslijediplomskih studija ekonomije, poslovne administracije i prava na fakultetima u Republici Hrvatskoj;

2. za naknadu troškova života tijekom studiranja;

3. za pripremu doktorskih radnji doktorandima ekonomije, poslovne administracije i prava na fakultetima u Republici Hrvatskoj;

 

Članak 2.

(1) Novčana potpora za naknadu troškova školarine ili dijela školarine dodjeljuje se studentima u obliku stipendije i nosi naziv: Stipendija za troškove školarine Zaklade Ivana Hodak (u daljnjem tekstu: stipendija za troškove školarine).

(2) Novčana potpora za naknadu troškova života tijekom studiranja dodjeljuje se studentima u obliku stipendije i nosi naziv: Stipendija za troškova života Zaklade Ivana Hodak (u daljnjem tekstu: stipendija za troškove života). Stipendija za troškove života daje se za razdoblje od jedne akademske godine jednokratno ili u obrocima.

(3) Novčana potpora za pripremu doktorskih radnji dodjeljuje se samo izuzetno kad Upravno vijeće Zaklade odluči da za to postoje dostatna sredstva i kad odlukom propiše kriterije za dodjelu.

(4) Jednokratna novčana pomoć daje se neovisno o novčanim potporama iz st. 1., 2. i 3. ovog članka, a ovisno o raspoloživim sredstvima Zaklade i visini tražene pomoći.

Članak 3.

(1) Predsjednik Upravnog vijeća Zaklade, zajedno s izvješćem i zaključnim računom za proteklu godinu, priprema i predlaže Upravnom vijeću Zaklade prijedlog rasporeda i utroška sredstava proračuna za narednu godinu.

(2) Upravno vijeće Zaklade ovlašteno je tijekom godine preraspodijeliti sredstva ovisno o raspoloživim sredstvima i drugim osobito važnim okolnostima.

 

Članak 4.

(1) Broj, vrstu i visinu stipendija određuje Upravno vijeće Zaklade ovisno o raspoloživim sredstvima Zaklade.

(2) Ovisno o raspoloživim sredstvima, prednost pri raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija imaju stipendije za studente preddiplomskih studija.

(3) Ako Upravno vijeće Zaklade utvrdi da može, s obzirom na raspoloživa sredstva, uz natječaj za preddiplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije, raspisati i natječaj za diplomske i poslijediplomske studije, prednost pri raspisivanju natječaja i dodjeli stipendija imaju stipendije za studente diplomskih studija u odnosu na studente poslijediplomskih studija

Kriteriji za dodjelu stipendija

Članak 5.

(1) Za dodjelu stipendije na preddiplomskom studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju mogu se natjecati redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 1. da nisu stariji od 21 godinu ako upisuju prvu godinu studija, odnosno da nisu stariji od 24 godine ako upisuju drugu i treću godinu studija, a studenti završnih godina da nisu stariji od 26 godina;
 2. da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine, osim ako iz osobito opravdanih razloga (bolest) Upravno vijeće Zaklade dopusti ponavljanje ili prekid najviše do jedne godine studija;
 3. da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 3,5 ili više;
 4. da se radi o osobama koje su do punoljetnosti bile bez roditeljske skrbi i/ili su bili smješteni u domovima socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji ili da se radi o socijalno ugroženim osobama čiji ukupan prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi visinu proračunske osnovice.

(2) Kriteriji iz st. 1. ovog članka odnose se jednako na dodjelu stipendije za troškove školarine i na dodjelu stipendije za troškove života tijekom studiranja.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju jednaki broj bodova, prednost ima ženska osoba koja je do punoljetnosti bila bez roditeljske skrbi i/ili je bila smještena u domu socijalne skrbi ili u udomiteljskoj obitelji, a potom ženska osoba lošijeg socijalnog statusa.

(4) Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj kandidata koji zadovoljavaju sve uvjete predviđene u st.1. ovog članka, Upravno vijeće Zaklade može izuzetno razmotriti i prijave drugih kandidata, ako ispunjavaju uvjet da im prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju iznosi 3,5 ili više.

(5) Kriterij za dodjelu novčanih potpora je imovinski cenzus

 

Članak 6.

(1) Za dodjelu stipendije na specijalističkom diplomskom stručnom studiju odnosno diplomskom studiju ekonomije, poslovne administracije i prava, te na poslijediplomskom studiju ekonomije, poslovne administracije i prava, mogu se natjecati kandidati koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 1. da nisu stariji od 35 godina;
 2. da su na preddiplomskom odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju ili diplomskom studiju ostvarili prosjek ocjena 4,0 ili više;
 3. da se uspješno služe engleskim ili nekim drugim stranim jezikom, a za poslijediplomski studij da se uspješno služe s dva strana jezika od kojih je jedan engleski;
 4. da imaju barem dvije preporuke istaknutih profesora ili drugih stručnjaka iz područja za koje upisuju studij;

(2) Upravno vijeće Zaklade prilikom raspisivanja natječaja može predvidjeti i druge posebne uvjete za dodjelu stipendija iz st. 1. ovog članka.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je već koristio stipendiju Zaklade za preddiplomski studij, odnosno kandidat koji udovoljava uvjetima iz čl. 5. st. 1. toč. 4. ovog Pravilnika, a podredno kandidat koji već ima određeno iskustvo rada u praksi.

 

Članak 7.

(1) Ako Upravno vijeće Zaklade ocijeni da Zaklada raspolaže dostatnim financijskim sredstvima, može predvidjeti financijskim planom i određena sredstva za novčanu potporu doktorandima za pripremu doktorskih radnji.

(2) Upravno vijeće Zaklade će, ovisno o okolnostima i sredstvima, odlukom posebno utvrditi kriterije za dodjelu sredstava iz st. 1. ovog članka, vodeći pri tome računa o izvrsnosti kandidata tijekom dosadašnjeg studiranja i o njihovom znanstveno-istraživačkom i stručnom radu i publiciranju.

(3) Upravno vijeće Zaklade će raspisati posebni natječaj za dodjelu sredstava iz st. 1. ovog članka i objaviti u njemu utvrđene kriterije za dodjelu i korištenje tih sredstava.

Postupak dodjele stipendija

Bodovanje

Članak 8.

(1) Kandidati za dodjelu stipendija za preddiplomski studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij vrednuju se prema broju bodova koje prikupe.

(2) Kandidati stječu bodove za:

 • prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju ili studiranju (2 boda)
 • znanstveni ili stručni rad (2 boda)
 • nagrade (2 boda)

(3) Prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj ocjena položenih ispita do početka akademske godine u kojoj se dodjeljuje stipendija podijeli s brojem svih predmeta koje je kandidat odslušao u dosadašnjem tijeku studija.

(4) Prosjek ocjena u dosadašnjem školovanju za kandidate koji se tek upisuju na 1. godinu studija predstavlja broj koji se dobije kada se zbroj prosjeka ocjena za svaku godinu srednje škole podijeli s brojem godina trajanja srednjoškolskog obrazovanja kandidata.

(5) Znanstveni ili stručni rad kandidata treba biti objavljen u domaćoj ili inozemnoj publikaciji. Pod znanstvenim ili stručnim radom boduje se i sudjelovanje kandidata na znanstvenom ili stručnom projektu odnosno aktivno sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom domaćem ili inozemnom skupu kao i drugi odgovarajući oblik znanstvene ili stručne aktivnosti za koji Upravno vijeće Zaklade ocijeni da zadovoljava ovaj kriterij.

(6) Pod nagradom se podrazumijeva nagrada dekana ili druga nagrada odnosno priznanje za znanstveni ili stručni doprinos kandidata.

Natječaj

 

Članak 9.

(1) Javni natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Upravno vijeće Zaklade, u pravilu jednom godišnje i objavljuje ga na službenoj stranici Zaklade, a može i na drugi odgovarajući način.

(2) Upravno vijeće Zaklade može osnovati posebno povjerenstvo koje će provesti natječaj, utvrditi rezultate i o tome podnijeti izvješće Upravnom vijeću Zaklade koje donosi odluku o dodjeli stipendija.

 

Članak 10.

(1) Natječaj za dodjelu stipendija sadrži:

 1. broj, vrstu odnosno visinu stipendija za predstojeću akademsku godinu;
 2. izvod iz Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele stipendija;
 3. rok u kojem se podnosi prijava;
 4. naziv i adresu na koju se podnosi prijava;
 5. popis podataka koje se obvezno navode u prijavi;
 6. popis dokumenata koji se obvezno prilažu uz prijavu;
 7. upozorenje da se nepotpune prijave neće uzimati u razmatranje;
 8. rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o rezultatu natječaja.

(2) Nakon isteka roka za podnošenje prijava te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava, utvrđuje se rang lista sukladno Statutu i ovom Pravilniku.

 

Odluka o dodjeli stipendije

 

Članak 11.

(1) Odluku o dodjeli stipendije donosi Upravno vijeće Zaklade.

(2) Odluka se dostavlja svim kandidatima objavom na službenoj stranici Zaklade, a može se i objaviti u tisku ili na drugi odgovarajući način.

(3) U roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o odluci Upravnog vijeća Zaklade nezadovoljni kandidati kojima nije dodijeljena stipendija, mogu podnijeti pisani prigovor Upravnom vijeću Zaklade i to isključivo u pogledu pogreške pri utvrđivanju općih uvjeta iz članka 5. ovog Pravilnika.

(4) Prigovor iz stavka 3. ovog članka neće se uvažiti ukoliko je do pogreške pri utvrđivanju općih uvjeta došlo zbog nepotpune ili nepravodobne prijave kandidata.

(5) Odluku o prigovoru donosi Upravno vijeće Zaklade u roku od petnaest dana od dana isteka roka za prigovor.

 

Prava i obveze korisnika sredstava

Članak 12.

(1) Sa svakim redovitim studentom kojem je, temeljem odluke iz čl.11. st.1. ovog Pravilnika, dodijeljena stipendija, Zaklada sklapa ugovor o dodjeli stipendije, na tipskom obrascu koji utvrdi Zaklada.

(2) Ugovor o dodjeli stipendije se sklapa za cijeli tijek studija, ali uz uvjete da student savladava upisani studij bez ponavljanja godine i da ostvaruje prosjek ocjena u studiranju 3,5 ili više.

(3) Student zadržava pravo na stipendiju za vrijeme prekida studija uslijed služenja vojnog roka, trudnoće, dulje bolesti i sl. odnosno u opravdanim slučajevima propisanim zakonom koji uređuje visoko obrazovanje.

Članak 13.

(1) Stipendije za troškove školarine i stipendija za troškove života tijekom studiranja na preddiplomskom studiju odnosno integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, diplomskom studiju i poslijediplomskom studiju isplaćuju se u korist studenta uplatom na njegov račun koji ima otvoren kod poslovne banke.

(2) Stipendije iz čl. 5. i 6. ovog Pravilnika isplaćuju se jednokratno ili u obrocima, prema odluci Upravnog vijeća Zaklade.

(3) Upravno vijeće Zaklade može odlučiti o isplati stipendije u onoliko obroka koliko određeni studij ima semestara te odrediti uvjete za takav način isplate stipendije, poput potvrde o upisu, potvrde o upisu u viši semestar, potvrde da je student položio određeni postotak predmeta, potvrde da je student ispunio druge studentske obveze (izrada seminarskog rada, pohađanje vježbi i predavanja, sudjelovanje u radionicama itd.) i sl.

 

Članak 14.

Ako nije drugačije propisano, na dodjelu novčanih potpora za diplomski odnosno poslijediplomski studij te novčanih potpora za izradu doktorskih radnji, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe ovog Pravilnika o Kriterijima za dodjelu stipendija.

Članak 15.

Ako neko pitanje nije riješeno ovim Pravilnikom, na odgovarajući način će se primijeniti odredbe Statuta Zaklade, zakona koji uređuje visoko obrazovanje kao i odgovarajuće odredbe akata nadležnog upravnog tijela.

 

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja od strane Upravnog vijeća Zaklade.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

dr.sc. Ljerka Mintas Hodak, v.r.