Statut

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama („Narodne novine“, br. 36/95 i 64/01), Ugovora o osnivanju „Zaklade Ivana Hodak“ od 2. veljače 2009. i Rješenja Središnjeg državnog ureda za upravu klasa: UP/I-230-01/09-01/6, urbroj: 515-03/5-09-5 od 20. ožujka 2009., kojim se odobrava osnivanje Zaklade Ivana Hodak, upraviteljica Zaklade dr.sc. Ljerka Mintas-Hodak predlaže Središnjem državnom uredu za upravu dana 14. svibnja 2009. na odobrenje:

 

STATUT

ZAKLADE IVANA HODAK

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se: ime i sjedište, osnivanje, svrha, tijela upravljanja Zakladom Ivana Hodak (u daljnjem tekstu: Zaklada), postupak njihovog postavljanja i razrješenja te ovlasti, odgovornosti i način donošenja odluka zakladnih tijela, osnovna imovina, način financiranja, nagrade za rad i troškovi rada Zaklade, način ostvarivanja prava na financijsku potporu Zaklade, prava i obveze članova-podupiratelja Zaklade, odgovornost i prestanak Zaklade, te ostale zakonom propisane odredbe značajne za rad i djelovanje Zaklade.

 

Članak 2.

Osnivači Zaklade (u daljnjem tekstu: zakladnici) su: Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zagreb, Jordanovac 110 (u daljnjem tekstu: ZŠEM), dr.sc. Ljerka Mintas Hodak i Zvonimir Hodak, Zagreb, Pavla Hatza 2, dr.sc. Đuro Njavro, Zagreb, Podgaj 57, Ana Hanžeković Čorak, Zagreb, Visoka 4.

Ime Zaklade glasi: „Zaklada Ivana Hodak“

Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Jordanovac 110.

Zaklada je osnovana na neodređeno vrijeme.

Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja može poduzimati i u inozemstvu sukladno propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Zaklada je pravna osoba.

Svojstvo pravne osobe je stekla upisom u Zakladni upisnik, u zakladni uložak reg. br. 141, prema Rješenju Središnjeg državnog ureda za upravu klasa UP/I-230-01/09-01/6 urbr: 515-03/5-09-5 od 20. ožujka 2009. godine.

Zaklada ima okrugli pečat, promjera 3 cm, na kojem je uzduž oboda ispisano: Zaklada Ivana Hodak Zagreb.

 

II ZAKLADNA SVRHA

 

Članak 4.

Zaklada se osniva za ostvarivanje slijedeće općekorisne i dobrotvorne svrhe:

 1. za dodjelu stalnih ili privremenih novčanih potpora studentima ekonomije i prava, napose ženskim osobama bez roditeljske skrbi i vlastitih sredstava, za dodiplomske, diplomske i poslijediplomske studije
 2. za upućivanje osoba iz toč. 1. ovog stavka na daljnju izobrazbu i usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu
 3. za nagrađivanje stručnih i znanstvenih radova osoba iz toč. 1. ovog stavka iz područja ekonomije i prava

 

III ZAKLADNA TIJELA

 

Članak 5.

Zakladom će upravljati Upravno vijeće.

Upravno vijeće Zaklade sastavljeno od pet (5) članova, pri čemu su uvijek četiri (4) člana Upravnog vijeća Zaklade predstavnici zakladnika fizičkih osoba, a jedan (1) zakladnika pravne osobe ZŠEM-a.

Članove Upravnog vijeća Zaklade imenuju zakladnici dogovorno ili većinom glasova zakladnika.

Predsjednika Upravnog vijeća Zaklade biraju članovi Upravnog vijeća Zaklade većinom glasova.

Mandat članova Upravnog vijeća i Predsjednika je četiri (4) godine i obnovljiv je.

 

Članak 6.

Članovi zakladnih tijela moraju poslove Zaklade voditi savjesno, sukladno odredbama zakona i drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članovi zakladnih tijela nemaju pravo na nagradu za rad, ali imaju pravo na naknadu nužnih troškova sukladno odredbama Pravilnika o naknadi troškova za rad u Zakladi.

Odredbe Zakona o trgovačkim društvima o poslovnoj tajni i obvezi čuvanja poslovne tajne primjenjuju se i na članove tijela Zaklade.

 

Članak 7.

Zakladnici mogu dogovorno ili većinom glasova odlučiti da će imenovanog člana zakladnog tijela razriješiti dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan, i to:

 1. na vlastiti zahtjev člana;
 2. ako svoju dužnost ne obavlja savjesno, sukladno zakonima, propisima, Statutu i drugim općim aktima Zaklade;
  • ako nesudjelovanjem u radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze;
  • ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade;
  • u slučaju trajnije nesposobnosti za rad;
  • u drugim slučajevima kad je to opravdano objektivnim okolnostima.

 

Članak 8.

Upravno vijeće Zaklade:

 • upravlja Zakladom i nadzire vođenje poslova Zaklade,
 • donosi Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu novčanih potpora i druge opće akte Zaklade,
 • tumači Statut i druge opće akte Zaklade, donosi ih, te ih mijenja i dopunjuje,
 • donosi odluke o dodjeli potpora,
 • bira i razrješuje Predsjednika Upravnog vijeća Zaklade,
 • utvrđuje godišnji proračun Zaklade,
 • upravlja imovinom i odlučuje o korištenju imovine Zaklade,
 • podnosi izvješća o radu i polaže račun nadležnim tijelima o financijskom stanju,
 • odlučuje o prestanku rada Zaklade,
 • donosi odluke i obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i općim aktima Zaklade.

 

Članak 9.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi, ali najmanje jednom godišnje.

Sjednice se mogu održati ako je nazočna većina članova Upravnog vijeća, ali pravovaljane odluke Upravno vijeće donosi većinom glasova svih članova Vijeća.

Odluke Upravnog vijeća objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

 

Članak 10.

Predsjednik Upravnog vijeća Zaklade, koji ujedno obnaša funkciju Upravitelja Zaklade:

 • predstavlja i zastupa Zakladu,
 • provodi odluke Upravnog vijeća,
 • vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog vijeća,
 • predlaže Upravnom vijeću opće i druge akte Zaklade,
 • predlaže Upravnom vijeću godišnji proračun i završni račun Zaklade,
 • podnosi izvješća Upravnom vijeću o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
 • priprema odluke za Upravno vijeće i potpisuje akte Zaklade,
 • obavlja i sve druge poslove sukladno zakonu, Statutu i drugim aktima, a koji nisu povjereni nekom drugom zakladnom tijelu.

 

Članak 11.

Zaklada djeluje pri ZŠEM-u, Jordanovac 110, te poslove stručne službe Zaklade obavlja stručna služba ZŠEM-a.

Za koordinaciju obavljanja poslova stručnih službi Zaklade zakladnici mogu imenovati Tajnika Zaklade.

Tajnik Zaklade ima pravo na naknadu za rad u Zakladi prema Pravilniku o naknadi troškova.

ZŠEM osigurava prostor i uvjete za redovito obavljanje djelatnosti Zaklade.

 

IV OSNOVNA IMOVINA ZAKLADE I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 12.

Osnovnu imovinu Zaklade čini 30.000,00 kn, koje su uplatili zakladnici (suosnivači Zaklade) na račun Zaklade, i to na način da je svaki zakladnik fizička osoba uplatila po 5.000,00 kn (slovima: pet tisuća) kuna, a zakladnik pravna osoba 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna).

 

Članak 13.

Sredstva za ostvarivanje svrhe i ciljeva Zaklade prikupljaju se redovitim godišnjim uplatama zakladnika, donacijama fizičkih i pravnih osoba te članova-podupiratelja Zaklade, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba kao i na ostale načine propisane zakonom.

 

Članak 14.

U svrhu redovitog financiranja aktivnosti Zaklade odnosno radi trajnog ostvarenja svrhe Zaklade, nakon što rješenje nadležnog državnog tijela o osnivanju Zaklade postane pravomoćno, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada račun Zaklade bude trajno otvoren, zakladnici:

dr.sc. Ljerka Mintas Hodak, Zvonimir Hodak, dr. sc. Đuro Njavro i Ana Hanžeković Čorak se obvezuju, godišnje pridonositi i do 1. ožujka u korist Zaklade uplatiti iznos svaki od najmanje jedne tisuće (1.000,00) eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate, a

Zagrebačka škola ekonomije i managementa se obvezuje sukladno Odluci o osnivanju Zaklade ZŠEM-a od 28. siječnja 2009.g., da će godišnje pridonositi i do 1. ožujka u korist Zaklade uplatiti iznos koji pokriva troškove najmanje tri novčane potpore za dodiplomski studij na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, koji ne može iznositi manje od ukupno dvanaest tisuća (12.000,00) eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan uplate.

U dogovoru sa Upravnim vijećem Zaklade, obveza uplate sredstava zakladnika može se izvršiti i u drugim rokovima.

 

V OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIJSKU POTPORU

Članak 15.

Sredstva prikupljena na način opisan u čl. 13., 14. i 17. ovog Statuta koristit će se za:

dodjelu stalnih ili privremenih novčanih potpora studentima, a napose studenticama prava ili ekonomije koji su bez roditeljske skrbi, za dodiplomske, diplomske i poslijediplomske studije u Hrvatskoj

upućivanje osoba iz prethodnog stavka na daljnju izobrazbu i usavršavanje u Hrvatskoj i inozemstvu

nagrađivanje stručnih i znanstvenih radova iz područja prava i ekonomije

podmirenje troškova Zaklade

ostale namjene za koje se dogovore zakladnici i Upravno vijeće, a kojima se ispunjavaju ciljevi i svrha Zaklade.

Pobliža razrada kriterija za dodjelu sredstava te dodjela sredstava vršit će se prema Pravilniku o kriterijima i postupku dodjele sredstava.

 

Članak 16.

Zaklada ima samostalni kunski račun, a devizna sredstva Zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

Financijska godina Zaklade počinje 1. ožujka i završava 28/29. veljače iduće godine.

Upravno vijeće Zaklade je obvezno, nakon završetka financijske godine, zakladnicima podnijeti financijsko izvješće o radu Zaklade.

 

VI ČLANOVI PODUPIRATELJI ZAKLADE

 

Članak 17.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi-podupiratelji pravne i fizičke osobe koje, potpisom pristupnice, preuzimaju prava i obveze utvrđene Ugovorom o osnivanju Zaklade, Odlukom o osnivanju, i ovim Statutom te drugim aktima Zaklade.

Obveza je članova-podupiratelja Zaklade financijskim sredstvima i na druge načine doprinositi ostvarivanju ciljeva i svrhe Zaklade.

Obveza je članova-podupiratelja da uplaćuju sredstva u rokovima i na način sukladno godišnjoj odluci Upravnog vijeća Zaklade o minimalnoj godišnjoj vrijednosti uplata (članarine) za fizičke i pravne osobe, ali u pravilu ne manje od

500 eura u kunskoj protuvrijednosti za pravne osobe odnosno

50 eura u kunskoj protuvrijednosti za fizičke osobe.

Zaklada svakom članu-podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

 

VII ODGOVORNOST ZAKLADE

 

Članak 18.

Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

Upravno vijeće i svaki njegov član odgovaraju za svoj rad zakladnicima.

 

VIII STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 19.

Upravno vijeće donosi Pravilnik o naknadi troškova za rad u Zakladi, predviđen čl. 6. i 11., i Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava, predviđen u čl. 15. ovog Statuta kao i sve druge potrebne opće akte Zaklade.

Statut i drugi opći akti Zaklade mogu se mijenjati na način i u postupku kako su doneseni.

Statut je temeljni akt Zaklade i svi drugi opći akti Zaklade moraju biti sukladni odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata daje Upravno vijeće.

 

IX PRESTANAK ZAKLADE

 

Članak 20.

Zaklada prestaje na način propisan zakonom.

U slučaju prestanka Zaklade, preostala zakladna imovina pripada zakladnicima razmjerno njihovim uplatama u osnovnu imovinu Zaklade.

 

 

X ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Prve članove Upravnog vijeća Zaklade predložiti će upraviteljica Zaklade prigodom predaje Statuta Zaklade na odobrenje nadležnom tijelu.

 

Članak 22.

Ovaj Statut stupa na snagu kad ga odobri Središnji državni ured za upravu.

 

Upraviteljica Zaklade

dr.sc. Ljerka Mintas-Hodak